Mestna občina Nova Gorica kot upravljavec občinskih cest vodi evidenco o občinskih cestah in objektih na njih. Na podlagi sprejetega odloka o kategorizaciji občinskih cest ( in kolesarskih poti) v Mestni občini Nova Gorica so občinske ceste določene po kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa. Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste.. preberi več →

Zakoličba objekta

Investitor Občina Železniki je pred časom naročila izdelavo projektne dokumentacije obnove vodovoda na dotrajanih odsekih javnega vodovodnega sistema v naselju Železniki. Predvidena je menjava dotrajanih primarnih salonitnih, litoželeznih in PVC cevovodov. Obnova vodovoda bo potekala po koridorjih obstoječih vodovodnih naprav. V zaselku Racovnik se bo poleg sanacije vodovoda uredila tudi fekalna in meteorna kanalizacija. Podjetje.. preberi več →

03 Jun 2015
sreda, 3 junija, 2015

Viseči most na reki Soči v naselju Soča, občina Bovec

sreda, 3 junija, 2015
viseči most na reki soči

V mesecu aprilu 2014 je projektivno in izvajalsko podjetje Projecta d.o.o. iz Ljubljane na našem podjetju naročila geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev nove brvi čez reko Sočo v naselju Soča. Na podlagi dokumentacije za gradnjo in vseh soglasij potrebnih za izvedbo je bilo s strani upravne enote Tolmin izdano gradbeno dovoljenje. Na.. preberi več →