Geodet odgovarja

Vprašanje : Rad bi odmeril svojo parcelo. Kaj moram storiti in kakšen je postopek?
Odgovor: V primeru, da želite naročiti geodetsko storitev (npr. parcelacija, ureditev meje, …) morate najprej oddati vlogo pri geodetskem podjetju. Na podlagi vloge, geodetsko podjetje zaprosi Geodetsko upravo RS za podatke (predhodne meritve, digitalni katastrski načrt, …). Po prejemu podatkov lahko geodet vabi vse stranke v postopku (lastnik-naročnik, vsi mejaši) na predhodne meritve (v primeru, da postopka ni možno izvesti že ob prvem prihodu na teren), kjer se izvede navezava. V pisarniški obdelavi (preračun na terenu pridobljenih podatkov, stare meritve, vklop,…) si geodet pripravi podatke za mejno obravnavo in ponovno vabi vse stranke v postopku na teren, kjer nato prenese izračunane točke v naravo in sestavi zapisnik. S tem je terenski del geodetskega postopka končan. Geodet mora sedaj še izdelati Elaborat zemljiškokatastrske meritve, ki ga nato stranka (ali pa za to pooblasti geodetsko podjetje) odda na pristojno izpostavo Geodetske uprave RS, ki po pregledu elaborata izda odločbo.
Vprašanje: Na kaj moram biti pozoren pri nakupu nepremičnine?
Odgovor: Pozorni morate biti na urejenost parcelnih mej. Te podatke lahko dobite na Geodetski upravi. Pozorni bodite tudi na to, da je prodajalec res pravi lastnik parcele in na morebitna bremena parcele. Te podatke dobite na zemljiški knjigi.
Vprašanje: Kako pridobim gradbeno dovoljenje?
Odgovor: Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži pri pristojnem upravnem organu investitor. Obvezna priloga vlogi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Vprašanje: Ali moram pri geodetskem postopku (parcelacija, ureditev meje) sam povabiti vse mejaše (oz. ali je sploh potrebno vabiti mejaše)?
Odgovor: Vse stranke (mejaše) vabi geodetsko podjetje s povratnico najmanj 8 dni pred pričetkom postopka. Za postopke kot so geodetski načrt, zakoličenje objekta in evidentiranje stavbe pa ni potrebno vabiti mejašev.
Vprašanje: Ali je cena geodetske storitve za ureditev meje (parcelacija) odvisna od velikosti moje parcele?
Odgovor: Ne. Cena je odvisna od števila mejnikov, ki se jih določi.
Vprašanje: Ali je cena geodetskega posnetka odvisna od velikosti moje parcele?
Odgovor: Geodetski posnetki (geodetski načrti) se obračunajo na podlagi velikosti območja na katerem se prevideva poseg z dodanim 25 meterskim pasom okoli tega območja, ki ga predvideva ZGO.
Vprašanje: Koliko časa običajno potrebuje geometer, da mi izdela geodetski načrt?
Odgovor: Običajno geodetski načrt izdelamo v 7-14 dneh. Na rok izdelave pa lahko vplivajo tudi drugi dejavniki (snežna odeja, daljše deževno obdobje, izdaja podatkov na Geodetski upravi, povečano število naročil,…)
Vprašanje: Kaj potrebujem, če želim graditi?
Odgovor: Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja in odstranitev objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. To ne velja za enostavne objekte, če iz lokacijske informacije izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom (običajno to velja za razne nadstreške, vrtne ute…).
Vprašanje: Kaj naj storim, če ugotovim, da je eden ali več mejnikov uničenih ali izgubljenih?
Odgovor: V primeru, da je meja že urejena, lahko geodet mejo označi, če meja ni urejena, pa jo je potrebno urediti.
Vprašanje: Ali pred vselitvijo v novozgrajeno hišo potrebujem še kaj?
Odgovor: Vse novozgrajene objekte je potrebno evidentirati in vpisati v kataster stavb. Šele ko je objekt pravilno evidentiran in vpisan v kataster stavb, lahko pridobite hišno številko.
Vprašanje: Kaj moram storiti, če želim del parcele podariti ali prodati?
Odgovor: Narediti je potrebno parcelacijo (delitev parcele), da tako vsak del (tisti, ki ga boste obdržali in tisti, ki ga boste podarili ali prodali) postane svoja parcela (z unikatno parcelno številko znotraj Katastrske Občine), nato pa se izbrano novo parcelo prepiše.
Vprašanje: Kaj pomeni urejena meja?
Odgovor: Meja je urejena, če je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončnega upravnega akta ali pravnomočne sodne odločbe in ima koordinate zemljiškokatastrskih točk določene s predpisano natančnostjo.
Vprašanje: Zakaj moja meja ni urejena, čeprav imam okoli svoje parcele prav vse mejnike?
Odgovor: Meja ni urejena, ker v zemljiškem katastru ni evidentirana na podlagi dokončnega upravnega akta ali pravnomočne sodne odločbe in nima koordinat zemljiškokatastrskih točk določenih s predpisano natančnostjo.
Vprašanje: Ali je moja parcela zazidljiva?
Odgovor: Podatke o zazidljivosti posameznih območij vodi pristojni upravni organ.
Vprašanje: Ali lahko postavim ograjo na mejo?
Odgovor: Postavitev ograje mora biti v skladu z izvedbenim prostorskim aktom.
Vprašanje: Koliko moram umakniti hišo od meje?
Odgovor: Zahtevan odmik objekta od meje je določen z izvedbenim prostorskim aktom.
 Če imate tudi vi vprašanje povezano z geodetskimi storivami, nam pišite
Pošljite sporočilo podjetju Geokonfin geodetske storitve d.o.o.

CAPTCHA
Opomba: Vsa polja označena z zvezdico (*) so obvezna !
Please wait...
z veseljem Vam bomo odgovorili!