Zakoličba objekta

Investitor Občina Železniki je pred časom naročila izdelavo projektne dokumentacije obnove vodovoda na dotrajanih odsekih javnega vodovodnega sistema v naselju Železniki. Predvidena je menjava dotrajanih primarnih salonitnih, litoželeznih in PVC cevovodov. Obnova vodovoda bo potekala po koridorjih obstoječih vodovodnih naprav.
V zaselku Racovnik se bo poleg sanacije vodovoda uredila tudi fekalna in meteorna kanalizacija. Podjetje Zidgrad Idrija d.d. je pred kratkim začelo z pripravljalnimi deli za izvedbo. Na podlagi zakoličbene situacije iz pripadajoče projektne dokumentacije je naše podjetje izvedlo uradno zakoličbo poteka fekalne in meteorne kanalizacije in na podlagi gradbenega dovoljenja izdelali ustrezen zakoličbeni načrt. Po končanih delih na celotni trasi nove komunalne opreme sledi še geodetski načrt izvedenih del za  izdelavo projekta izvedenih del in izdaje uporabnega dovoljenja.

Zakoličba objekta

Zakoličba objekta se izvede na podlagi zakoličbenih elementov, ki so sestavni del projektno gradbene dokumentacije. Po vsaki zakoličbi vse zakoličene točke posnamemo in jih preverimo s podatki iz PGD dokumentacije. S tem korakom skoraj povsem izničimo možnost napake pri določitvi položaja novega objekta ali drugih zakoličenih točk. Najpogosteje zakoličene točke prenesemo na profile, s tem korakom zaščitimo gradbene linije objekta. Na teren prenesemo tudi koto pritličja. Po končani zakoličbi na terenu se pripravi še zapisnik o zakoličbi. Zakoličbo se naroči nekje teden dni pred meritvami, strošek je odvisen od števila točk, ki jih je potrebno zakoličiti.

Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture.
Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti tudi za zakoličbo objekta. Zakoličba objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. V naravi se označi karakteristične točke bodočega objekta v skladu s podatki iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Projekt vsebuje potrebne podatke o dimenziji in lokaciji (odmiki od parcelnih ali drugih mej) objekta. Geodet poleg zakoličbe objekta določi tudi nadmorsko višino (koto) pritličja objekta. Po potrebi oziroma navodilu investitorja se zakoličbene linije prenese še na pomožne profile, da se zakoličbo zavaruje pred izkopom gradbene jame.Zakoličba objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. Zakoličbo izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pri zakoličbi objekta je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. O zakoličbi objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt s pripadajočo skico v ustreznem merilu, na podlagi katerega je omogočena zakoličba objekta v skladu s pogoji gradbenega dovoljenja. Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličbi navzoč.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja