Vpis stavbe v kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb

Objekt, ki je bodisi star ali nov in ni pravilno evidentiran ali pa sploh ni, je potrebno evidentirati v zemljiški kataster (postopek evidentiranje zemljišča pod stavbo) in v kataster stavb (postopek vpis stavbe v kataster stavb). Geodet mora izdelati dva ločena elaborata, ki se medsebojno dopolnjujeta. Prvi elaborat je potreben za določitev zemljišča pod stavbo (zemljiški kataster) in drugi za vpis stavbe v katester stavb. Stavbo mora geodet izmeriti zunaj, da ji določi koordinate v državnem koordinatnem sistemu in znotraj, da določi bruto tlorisno površino in uporabno površino stavbe. V primeru večstanovanjske stavbe, mora geodet pri izmeri prostorov ugotoviti površine (deleže) posameznih delov stavbe. Stavba tako pridobi identifikacijsko številko, prav tako pa se identifikacijske številke dodelijo tudi vsem delom stavbe.

V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in o delih stavb. Strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je elaborat vpisa stavbe v kataster stavb, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Sestavni del elaborata je vprašalnik, s katerim se pridobijo podatki za stanovanjske in nestanovanjske stavbe, kadar v katastru stavb niso vpisani vsi potrebni podatki ali če ti podatki ne odražajo dejanskega stanja stavb in delov stavb. Geodetsko podjetje ali projektant mora v postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb opraviti obravnavo in lastniku stavbe oziroma vsakega posameznega dela stavbe pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.

Elaborat za vpis stavbe, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/2004 – u.p.b. in nasl.), mora vsebovati izjavo geodetskega podjetja ali projektanta, da je z vsebino elaborata seznanil vlagatelja zahteve, lastnika zemljišča, na katerem stavba stoji, lastnika stavbe ali lastnike delov stavb ali imetnika stavbne pravice.

Če zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru ni evidentirano v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.) , mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti še zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo na podlagi 64. člena ZEN. Če stavbi ni določena hišna številka, pa bi po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb morala biti, mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti zahtevo za določitev hišne številke.

Če je stavba v lasti enega lastnika in ima stavba po določbah ZEN en del stavbe, je lahko zahtevi za vpis stavbe v kataster stavb priložen elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

Geodetska uprava na podlagi zahteve vlagatelja in elaborata za vpis stavbe v kataster stavb odloči o zahtevi. Če zahteva in elaborat za vpis stavbe v kataster stavb izpolnjujeta vse predpisane pogoje, izda geodetska uprava o vpisu poseben sklep in stavbo ter dele stavbe vpiše v kataster stavb.

Če so posamezni deli stavbe po Zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo – ZPPLPS (Uradni list RS, št. 47/2003 – u.p.b. in 58/2003 – ZZK-1) vpisani v kataster stavb, se stavba vpiše pod pogoji in na način, ki so določeni za vpis stavbe v kataster stavb.

Upravni postopek vpisa stavbe v kataster stavb se uvede na zahtevo investitorja gradnje, lastnika parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnika stavbne pravice, lastnika stavbe ali dela stavbe, uporabnika stavbe ali dela stavbe ali upravnika stavbe.
Če je bila stavba zgrajena pred uveljavitvijo ZGO-1, se upravni postopek vpisa stavbe v kataster stavb uvede na zahtevo katere koli osebe, ki izkaže pravni interes, če gre za stavbo, ki ima več delov stavbe; če gre za stavbo, ki ima en del stavbe, se upravni postopek lahko uvede na zahtevo lastnika zemljišča, na katerem stavba stoji, ali imetnika stavbne pravice.

Zahtevo za uvedbo postopka se vloži na Geodetski upravi Republike Slovenije.

Zahtevi je potrebno priložiti elaborat za vpis stavbe v kataster stavb ali elaborat za evidentiranje stavbe, ki ju izdela geodetsko podjetje z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev ali projektant.

Sorodne storitve