Vpis zemljišča pod stavbo

Vpis zemljišča pod stavbo

ZEMLJIŠČE POD STAVBO po definiciji obsega zemljišče določeno kot navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino. Včasih se je tako zemljišče evidentiralo V POSTOPKU SPREMEMBE VRSTE RABE. Z določitvijo zemljišča pod stavbo se evidentira zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru. Evidentiranje zemljišča pod stavbo je na podlagi 16. in 105. čena Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, ŠT. 110/2002) obvezujoče, prav tako pa je potrebno v primerih, ko zemljišče pod stavbo še ni evidentirano v zemljiškem katastru.

Naročnik geodetske storitve je lahko kdor koli. Večinoma je to lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice, investitor gradnje, lastnik dela stavbe, uporabnik dela stavbe ali upravnik. Geodetsko podjetje na osnovi terenske izmere izdela ELABORAT ZA EVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBO, ki ga skupaj z ZAHTEVO ZA EVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBO lahko vloži le lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice, investitor gradnje, lastnik dela stavbe, uporabnik dela stavbe ali upravnik pri Geodetski upravi RS.

Poseben primer nastopi pri stavbah v lasti enega lastnika z enim delom, pri katerih se izdela elaborat EVIDENTIRANJA STAVBE. To je skupen elaborat, ki kot sestavine vsebuje tako sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in elaborata za vpis stavbe v kataster stavb. V primeru, da se zemljišče pod stavbo evidentira kot nova parcela pa elaborat vsebuje tudi sestavine elaborata parcelacije.

Sorodne storitve