Evidentiranje stavbe

Evidentiranje stavbe, evidentiranje zemljišča pod stavbo

Vsaka stavba mora imeti evidentirano zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru. To naredimo z odmero stavbišča. Elaborat vsebuje tudi elemente elaborata stavbe. Po prostorski zakonodaji je postopek obvezen za vse stavbe zgrajene po 1.1.2003. Namesto kazni, sredstva rajši porabite za investicijo, da boste zares veselili vašega imetja.

Kataster stavb

Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb. Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi, in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco. Stavba ima en del ali več delov. Posamezni del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot deli stavbe v katastru stavb se evidentirajo tudi njeni skupni deli, če so določeni.

V kataster stavb se za stavbo ali del stavbe vpisujejo naslednji podatki:

  • identifikacijska oznaka
  • lastnik,
  • upravljavec,
  • lega in oblika,
  • površina,
  • dejanska raba,
  • številka stanovanja ali poslovnega prostora.

V katastru stavb se vodijo tudi podatki o povezavi z registrom prostorskih enot, zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo.

Sorodne storitve