V zvezi izdelave študije poplavnosti je naročnik, Mestna Občina Koper na našem podjetju naročila geodetske meritve – izmera prečnih profilov struge in brežin obravnavanega območja na reki Rižani. Študija poplavnosti se izvaja zaradi načrtovanja novih prostorskih ureditev na območju poplav in z njimi povezane erozije, kjer že obstajajo elementi ogroženosti.  V okviru obdelav bo obdelan.. preberi več →

Občina Ajdovščina, naročnik projektne naloge želi izdelati študijo poplavne ogroženosti vodotoka Hubelj za obstoječe stanje  ter na podlagi izsledkov hidrološko hidravlične analize obstoječega stanja preučiti možnosti umeščanja novih posegov v prostor. V celotni študiji se zajame gradbene in negradbene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Projektna naloga obravnava porečje celotnega vodotoka od izvira Hublja do sotočja.. preberi več →

V zvezi izdelave državnega prostorskega načrta za hitro cesto Koper – Dragonja je v pripravi projektna naloga za izdelavo ustrezne hidrološko hidravlične študije s splošnimi smernicami s področja upravljanja z vodami, ki jih je izdala Direkcija RS za vode v juliju 2018.Študija se izvede na območju trase načrtovane ceste  in pripadajočih ureditev, ključno z vsemi.. preberi več →