V zvezi izdelave državnega prostorskega načrta za hitro cesto Koper – Dragonja je v pripravi projektna naloga za izdelavo ustrezne hidrološko hidravlične študije s splošnimi smernicami s področja upravljanja z vodami, ki jih je izdala Direkcija RS za vode v juliju 2018.Študija se izvede na območju trase načrtovane ceste  in pripadajočih ureditev, ključno z vsemi lokacijami za odlaganja viškov materiala. Območje obdelave mora zagotoviti veljavnost kart na celotnem območju DNP vključno z omilitvenimi ukrepi, prikažejo se rezultati za načrtovano stanje, izdelajo se karte poplavnosti, karte erozijske nevarnosti z načrtovanim posegom z upoštevanjem prihodnjih podnebnih sprememb.

Na našem podjetju smo za potrebe projektiranja in izdelave študije na območju trase ceste izvedli ustrezne geodetske meritve – prečne profile vodotokov in jih predali v nadaljno obdelavo.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja