07 Jul 2014
ponedeljek, 7 julija, 2014

Geodetski načrt – večnamenski objekt v Cerknem

ponedeljek, 7 julija, 2014

V septembru 2013 je Občina Cerkno podpisala pogodbo z gradbenim podjetjem SGP Zidgrad Idrija v zvezi obnove večnamenskega objekta v Cerknem.
Investicija obnove znaša 1.554.000 evrov, zaključek obnove stavbe je predvidena v tem mesecu. Finančna sredstva bo Občina Cerkno pridobila iz Evropske Unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz tega naslova pričakuje 70 odstotkov finančnih sredstev. Na javnem razpis je med štirimi ponudniki bil izbran SGP Zidgrad Idrija, ki je deli pričel takoj. V obnovljenem večnamenskem centru Cerkno bodo svoj prostor pridobila različna društva, ki so namenjena kulturnim dejavnostim. V Občini Cerkno do sedaj urejenih prostorov za to delovanje ni bilo.
Za potrebe tehničnega pregleda objekta in pridobitve uporabnega dovoljenja je naše podjetje izdelalo tudi geodetski načrt končnega stanja, na podlagi katerega bo izdelan tudi projekt izvedenih del.

Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov nad, pod in na zemeljskem površju, z upoštevanjem kartografskih pravil v pomanjšanem merilu, podatkov iz uradnih evidenc ter drugih podatkov, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta podlaga za posege v prostor. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni. Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz in certifikat.

Glede na namen uporabe ločimo:
– geodetske načrte za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
– geodetske načrte novega stanja zemljišča (izvedejo se po končani gradnji za pridobitev uporabnega dovoljenja),
– geodetske načrte za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja