09 Jun 2014
ponedeljek, 9 junija, 2014

Zakoličba objekta, izgradnja vodohrana Kamno

ponedeljek, 9 junija, 2014

Naselje Kamno bo v prihodnosti eno veliko gradbišče. Po celotnem naselju bo namreč potekala rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije ter izgradnja čistilne naprave. Gradbeno podjetje Posočje d.o.o. iz Tolmina je na podlagi javnega naročila pridobila posel izgradnje vodohrana Kamno. Pred začetkom del je naše podjetje izvedlo uradno zakoličbo objekta in opravilo geodetsko izmero terena v zvezi izračuna kubatur izkopa gradbene jame.

Zakoličba objekta

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB2 – Uradno prečiščeno besedilo) zakoličenje objekta opredeljuje kot prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele oziroma kot prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture.

ZGO-1-UPB2 v 80. členu opredeljuje obveznosti zakoličenja objekta:
(1) Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je s tem zakonom predpisano gradbeno dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti tudi za zakoličenje objekta.
(2) Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju.
(3) Zakoličenje objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pri zakoličenju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine.
(4) O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec gradnje pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem.
(5) O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.
(f) Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč.

Vrednost storitve je oblikovana na osnovi PRIPOROČENEGA CENIKA GEODETSKIH STORITEV, ki ga je Inženirska zbornica Slovenije na X. redni skupščini dne 14.12.2006 sprejela, upravni odbor IZS pa ga je na svoji 144. redni seji uskladil dne 16.4.2009.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja