Geodetski načrt Cerkno

V juliju 2013 je bil v cerkljanski župniji uradno svojemu namenu predan nov župnijski dom v Cerknem. Gradnja župnišča je potekala izredno hitro, začela se je aprila 2012. Celotna investicija je znašala dobrih 394.000 €, sredstva zanjo so zbrali s prostovoljnimi prispevki darovalcev in donatorjev. Z novim župniščem je Cerkno pridobilo 2 učilnici, hišno kapelo, večnamensko dvorano, pisarno z arhivom in stanovanja za tri duhovnike.  Župnišče stoji poleg cerkve sv. Ane katero so začeli graditi leta 1710. Delo je prevzel baročni stavbar in arhitekt Gregor Maček iz Poljan nad Škofjo loko. Cerkev je bila po vzoru ljubljanske stolnice brez kupule, fasada pa spominja na uršulinsko cerkev v Ljubljani. Okolica cerkve je bila vse do sedaj neurejena. Župnija Cerkno je v sodelovanju z Občino Cerkno resno pristopila k ureditvi okolice. Saniralo naj bi se odvodnjavanje meteornih vod, tlakovalo naj bi se dvorišče pred cerkvijo in asfaltiralo parkirišče pred župnijskim domom. Naše podjetje je po naročilu Občine Cerkno izdelalo detaljni geodetski načrt obravnavanega območja katerega bo projektant uporabil za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije.

Projektna dokumentacija

Projektiranje ima velik pomen. Z dobro pripravljenim projektom, lahko pri gradnji in uporabi objekta, prihranimo na času, denarju in se izognemo raznim nevšečnostim. Projekt ni le mapa v kateri so grafične risbe in tehnična poročila, ampak je plod zahtevnega in usklajenega dela projektantov različnih strok, ter pripravljalcev elaboratov. S projektno dokumentacijo odgovorni projektanti določijo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidene gradnje tako, da ob upoštevanju naročila investitorja, zagotovijo skladnost s prostorskimi akti, zanesljivost in evidentiranost. Njihov cilj je izdelati projekt v katerem bodo podane ustrezne strokovne rešitve, na podlagi katerih bo objekt investitorju nudil kvalitetno bivalno okolje in varnost.

Po trenutno veljavnem zakonu, s katerim urejamo gradnjo objektov, Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) in njegovim podzakonskim aktom (Pravilnik o projektni dokumentaciji), poznamo več vrst projektne dokumentacije. Te so:

• idejni projekt (IDP):
projekt se izdeluje z namenom izbora najustreznejše variante zasnove objekta oziroma načina izvedbe

• idejna zasnova (IDZ):
namen projekta je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev od pristojnih soglasodajalcev

• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD):
omenjeni projekt se izdeluje za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja

• projekt za izvedbo (PZI):
izdelan je na podlagi PGD za potrebe izvedbe gradnje, saj so v njem podani detajli oziroma tehnične rešitve, na podlagi katerih se izvaja gradnja na gradbišču

• projekt izvedenih del (PID):
v tem projektu se vrišejo spremembe, ki so nastale v času gradnje in se izdeluje za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja