Potok Lepenjica izvira na koncu doline Lepene. Vode najprej padajo v visokem slapu, za katerim se zvrsti še več manjših slapov. Kotiček sredi neokrnjene narave Triglavskega narodnega parka je priljubljena turistična točka ljubiteljev narave in sprostitve. Lepenjica je hudourniški potok, ki ob močnih nalivih v Krnskem pogorju močno poveča svoj vodostaj in s tem ogroža cestno infrastrukturo dolvodno v celotni dolini Lepene. Občina Bovec je kot investitor pristopila k sanaciji usada ceste in brežine struge potoka v bližini mosta, ki vodi do domačije pri Brnju. Izvajalec gradbenih del, Erik Sever s.p. je z gradbenimi deli pričel v mesecu juniju 2014 in pred kratkim dela tudi zaključil. Naše podjetje je pred začetkom del na podlagi izdelanega projekta izvedlo uradno zakoličbo nove trase ceste in ureditev kamnometa ob strugi potoka. Po končanih delih smo izdelali tudi geodetski načrt izvedenih del.

Zakoličba stavb in objektov

Zakoličbo objekta se opravi po podatkih projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Projekt vsebuje potrebne podatke o dimezijah in lokaciji (odmiki od parcelnih ali drugih mej) objekta. Geodet poleg zakoličbe objekta določi tudi nadmorsko višino (koto) pritličja objekta. Po potrebi oziroma navodilu investitorja se zakoličbene linije prenese še na pomožne profile, da se zakoličbo zavaruje pred izkopom gradbene jame.
O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem. Zapisnik zakoličbe podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč. Investitorju se po opravljeni zakoličbi preda zapisnik in skico zakoličbe.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja