26 Nov 2016
sobota, 26 novembra, 2016

Rekonstrukcija ceste Dolenja Trebuša – Želin – geodetski inženiring

sobota, 26 novembra, 2016
V mesecu Novembru 2016 se je na glavni cesti Dolenja Trebuša – Želin začela II. faza rekonstrukcija ceste od km 5,340 do km 7,040. Dela bodo potekala v območju ceste (cestni svet in varovalni pas), obsegala pa bodo:
 • ureditev zgornjega ustroja vozišča
 • rekonstrukcijo vozišča v krivinah
 • ureditev horizontalnih elementov ceste
 • ureditev odvodnjavanja
 • ureditev hodnikov za pešce
 • ureditev avtobusnih postajališč
 • sanacijo in izvedba novih podpornih in opornih konstrukcij
 • izvedbo novih in sanacija obstoječih prepustov
 • zaščito in ureditev komunalnih vodov
 • ureditev in zaščita brežin
 • obnovitev prometne signalizacije
 • ureditev hudourniških strug
Izvajalec gradbenih del je podjetje SGP Zidgrad d.o.o. iz Idrije. Rok za dokončanje del je 20 mesecev, torej do poletja leta 2018. V tem času bo promet urejen izmenično enosmerno. Dela bodo potekala blizu vasi Stopnik, kjer so preteklo poletje zaključili tretji in četrti odsek na cesti Dolenja Trebuša–Želin. Na drugem odseku bodo cesto razširili, sanirali brežine, uredili odvodnjavanje, avtobusna postajališča, počivališča, priključke in javno razsvetljavo.
Našemu podjetju Geokonfin d.o.o. je  bil na navedenem odseku ceste dodeljen geodetski inženiring. Na celotni trasi bomo na podlagi izdelanega projekta izvajali zakoličbo cestne infrastrukture in kontrolnih meritev med gradnjo. Ob zaključku celotnega projekta bomo izdelali še geodetski načrt novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del in izvedli vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Geodetski inženiring

Pri vseh večjih objektih v industriji, visokih zgradbah, v izgradnji prometne in komunalne infrastrukture je geodet prvi in zadnji na gradbišču. Pred samo gradnjo je potrebno zagotoviti ustrezne podlage za fazo planiranja in projektiranja in hkrati predvideti tudi geodetska dela, ki jih bo potrebno izvesti v sklopu projekta. Pri tem je nujno potrebno sodelovanje tudi z ostalimi strokami, ki sodelujejo v procesu izgradnje določenega objekta.
Natančno časovno planiranje je posebno pomembno za objekte pri katerih geodetske oziroma fotogrametične meritve pomenijo končno kontrolo izdelka npr. gradnja mostov, viaduktov, sestavljanje avtomobilov, ladij, itd. Pri tem morajo biti geodetska dela zasnovana tako, da v čim manjši meri ovirajo proizvodni postopek.
V fazi izgradnje objekta je naloga geodeta korektno izvesti vse postopke zakoličevanja in predvidenih kontrolnih meritev. Kljub temu da se zaradi intezivnosti del na samem gradbišču, velikokrat pojavijo oteškočeni pogoji za izvedbo meritev, se je potrebno držati predvidenih rokov za izvedbo posameznih meritev in hkrati zadostiti vsem predvidenim zahtevam po natančnosti. Zato je za geodeta, ki dela na področju inženirske geodezije, zelo pomembno natančno poznavanje geodetskih postopkov in senzorjev, ki se pri merjenju uporabljajo.
Osnovo za meritve s področja inženirske geodezije predstavljajo geodetske mreže in z njimi povezani koordinatni sistemi. Geodetske mreže omogočajo, da so meritve opravljene z predvideno natančnostjo na celotnem področju gradbišča in v katerikoli fazi izgradnje objekta. Vse to zahteva od geodeta tudi dobro poznavanje postopkov razvijanja, izravnave in ocene natančnosti posameznih parametrov v geodetskih mrežah.
Po končani gradnji je potrebno z geodetskega stališča opraviti še kar nekaj nalog. Potrebno je izvesti zemljiško-pravne postopke in evidentirati novonastalo stanje. Prav tako je potrebno registrirati spremembe v različnih katastrih komunalnih naprav. Posebno poglavje pa predstavljajo kontrolne in deformacijske meritve določenih objektov. Za objekte, pri katerih bi nepredvidene deformacije lahko imele katastrofalne posledice za okolico, so periodične kontrolne meritve predpisane z zakonom. Pri tej vsti meritev pogosto ni mogoče uporabiti rutinskih postopkov, ampak je potrebno meritve zasnovati na osnovi dobrega teoretičnega poznavanja posameznih geodetskih postopkov.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


 

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja