03 Nov 2014
ponedeljek, 3 novembra, 2014

Povezovalni vodovod Kolektor Idrija – Čistilna naprava Idrija: Zakoličba

ponedeljek, 3 novembra, 2014

V sklopu izgradnje vodovodnega omrežja Idrija – Spodnja Idrija trenutno poteka izgradnja povezovalnega cevovoda od podjetja Kolektor in nove čistilne naprave v naselju Idrija. Investitor gradbenih del je Občina Idrija, izgradnja cevovoda v dolžini cca. 500 metrov pa izvaja gradbeno podjetje SGP Zidgrad d.d. iz Idrije.

Projekte za pridobitev gradbenega dovoljneja za izvedbo je izdelalo podjetje Vodnar d.o.o. iz Ljubljane. Na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja je naše podjetje na omenjeni lokaciji izvedlo uradno zakoličbo vodovoda, po končanih delih pa sledi še geodetski načrt novega stanja.

Zakoličba

Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture (Zakon o graditvi objektov ZGO-1). Zahteve zakoličenja opredeljuje 80. člen tega zakona, in sicer:

  • zakoličba objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju,
  • zakoličba objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti,
  • zakoličbo izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi,
  • pri zakoličbi objekta je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine,
  • o datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec gradnje pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem,
  • o zakoličbi objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja,
  • zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju objekta navzoč.

[fb_button]

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja