30 Jun 2014
ponedeljek, 30 junija, 2014

Nova ribogojnica v Tolminu, geodetski inženiring

ponedeljek, 30 junija, 2014
V mesecu maju 2014 sta podjetji Faronika d.o.o. in Ribiška družina Tolmin uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo nove ribogojnice. Pot do pridobitve pa ima dolgo brado saj so ga pridobivali celo desetletje. Investitorjem je največjo oviro povzročala pridobitev vodnega dovoljenja, ki je bilo pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Projekt izgradnje nove ribogojnice je vreden 2,3 milijona evrov za kar nameravajo 1,4 milijona evrov pridobiti iz strukturnega sklada za ribištvo. Nova ribogojnica bo postavljena ob tolminski čistilni napravi, dokončana naj bi bila ob koncu prihodnjega leta, ko bo tudi pričela z delovanjem.

Izvajalci gradbenih del so trije poslovni partnerji Gradbeno podjetje Posočje d.o.o. iz Tolmina, Konec izvedbeni inženiring d.o.o. in avtoprevozništvo in storitve s TGM Vladimir Jeklin s.p.

Naše podjetje bo na gradbišču opravljalo celotni geodetski inženiring in sicer od zakoličbe dostopne ceste in vseh objektov ter končnega geodetskega načrta na podlagi katerega bo izdelan projekt izvedenih del.

Geodetski inženiring

Pri vseh večjih objektih v industriji, visokih zgradbah, v izgradnji prometne in komunalne infrastrukture je geodet prvi in zadnji na gradbišču. Pred samo gradnjo je potrebno zagotoviti ustrezne podlage za fazo planiranja in projektiranja in hkrati predvideti tudi geodetska dela, ki jih bo potrebno izvesti v sklopu projekta. Pri tem je nujno potrebno sodelovanje tudi z ostalimi strokami, ki sodelujejo v procesu izgradnje določenega objekta.

Natančno časovno planiranje je posebno pomembno za objekte pri katerih geodetske oziroma fotogrametične meritve pomenijo končno kontrolo izdelka npr. gradnja mostov, viaduktov, sestavljanje avtomobilov, ladij, itd. Pri tem morajo biti geodetska dela zasnovana tako, da v čim manjši meri ovirajo proizvodni postopek.

V fazi izgradnje objekta je naloga geodeta korektno izvesti vse postopke zakoličevanja in predvidenih kontrolnih meritev. Kljub temu da se zaradi intezivnosti del na samem gradbišču, velikokrat pojavijo oteškočeni pogoji za izvedbo meritev, se je potrebno držati predvidenih rokov za izvedbo posameznih meritev in hkrati zadostiti vsem predvidenim zahtevam po natančnosti. Zato je za geodeta, ki dela na področju inženirske geodezije, zelo pomembno natančno poznavanje geodetskih postopkov in senzorjev, ki se pri merjenju uporabljajo.

Osnovo za meritve s področja inženirske geodezije predstavljajo geodetske mreže in z njimi povezani koordinatni sistemi. Geodetske mreže omogočajo, da so meritve opravljene z predvideno natančnostjo na celotnem področju gradbišča in v katerikoli fazi izgradnje objekta. Vse to zahteva od geodeta tudi dobro poznavanje postopkov razvijanja, izravnave in ocene natančnosti posameznih parametrov v geodetskih mrežah.

Po končani gradnji je potrebno z geodetskega stališča opraviti še kar nekaj nalog. Potrebno je izvesti zemljiško-pravne postopke in evidentirati novonastalo stanje. Prav tako je potrebno registrirati spremembe v različnih katastrih komunalnih naprav. Posebno poglavje pa predstavljajo kontrolne in deformacijske meritve določenih objektov. Za objekte, pri katerih bi nepredvidene deformacije lahko imele katastrofalne posledice za okolico, so periodične kontrolne meritve predpisane z zakonom. Pri tej vsti meritev pogosto ni mogoče uporabiti rutinskih postopkov, ampak je potrebno meritve zasnovati na osnovi dobrega teoretičnega poznavanja posameznih geodetskih postopkov.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja