20 Nov 2014
četrtek, 20 novembra, 2014

Nova javna razsvetljava v naselju Tolmin – Geodetski načrt

četrtek, 20 novembra, 2014

V letošnjem letu se je v naselju Tolmin končala zamenjava javnih svetilk. Gre za zadnjo fazo projekta Futurelights – Javna razsvetljava prihodnosti, za katerega je Občina Tolmin kot eden od sedmih partnerjev z izjemo 5-odstotnega lastnega deleža finančna sredstva pridobila od EU in iz državnega proračuna. Izkazalo se je, da letna poraba električne energije vseh svetilk na občinskih cestah in javnih površinah ne zadošča določilom evropske Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Ta vrednost presega kar za polovico. Lokacijo novih in zamenjavo obstoječih svetilk je pripravilo podjetje Elektroinženiring Uršič, Aleskander Uršič s.p iz Tolmina. V mesecu maju 2014 je izvajalec gradbenih del Elektro Bavcon s.p. pričel z gradbenimi deli in jih pred kratkim tudi zaključil. Projekt je bil težak okoli 150,000.00 evrov, naselje Tolmin pa je tako pridobilo 370 novih svetilk. Za potrebe izdelave projekta izvedenih del je naše podjetje izdelalo geodetski načrt novega stanja kabelske kanalizacije ter lokacije novih svetilk.

Geodetski načrt

Geodetski načrt izdelamo na podlagi terenskih podatkov, ki jih zajamemo z geodetskimi meritvami ter dodamo podatke, ki jih prejmemo iz uradnih evidenc, najpogosteje iz geodetske uprave. To so sloji s podatki o parcelnih mejah, boniteti zemljišča, vrsti rabe, lahko označimo tudi mejo zazidljivosti in druge podatke.

Vse naše načrte in karte izdelujemo v državnem koordinatnem sistemu ETRS ali GK sistemu. Poleg geodetskega načrta je obvezni del tudi certifikat v katerem določimo namen in natančnost podatkov zajetih na terenu ali pridobljeni iz uradnih evidenc.
Vsebina načrta, ki se ga uporabi za pripravo projektne dokumentacije pri graditvi objektov in načrt novega stanja parcele, vsebujejo podatke o terenu, vodah, stavbah, drugih objektih, rastlinstvu in podatek o parceli. Izdela se ga, za vsaj 25 metrov širok pas od predvidenega ali obstoječega objekta. Posname se tudi koridor po katerem bo imel objekt dostop do bodočega objekta.

Geodetski načrt mora biti izdelan kvalitetno in dovolj podrobno, saj predstavlja osnovo projektantom za izdelavo projektne dokumentacije. V certifikatu, pozorno navedemo in stranko tudi obvestimo o natančnosti parcelnih mej, saj obstaja možnost, da le te niso dovolj natančne za namen priprave PGD dokumentacije in da je priporočljivo predhodno urediti parcelne meje, saj so kasnejše posledice lahko hude in je v najslabšem primerih, potrebna odstranitev novogradnje. Zato je zelo priporočljivo, da se prične graditi na parcelah, katerih parcelne meje so urejene in so v naravi tudi označene z mejniki. Izdelujemo tudi načrte in karte z namenom priprave lokacijskega načrta, ki so predvidoma enaki načrtu za pripravo projektne dokumentacije, lahko pa se dodaja dodatne sloje na željo in potrebe naročnika. Merilo lokacijskega načrta se izdela glede na potrebe in namen uporabe.
Geodetske načrte razvrščamo glede na namen za katerega so bili izdelani. Uporablja se jih lahko pri pripravi PGD dokumentacije za namen gradnje ali legalizacije objekta. Načrt je lahko narejen z namenom pridobitve uporabnega dovoljenja, v takem primeru gre za geodetski načrt novega stanja. Lahko pa je namenjen uporabi za pripravo različnih vrst prostorskih načrtov, kot so občinski prostorski načrt še posebej pri pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov in pri pripravi državnih prostorskih načrtov. Priporočljivo ga je uporabiti tudi pri izdelavi idejne dokumentacije IDZ. Cena geodetskega načrta je odvisna od površine in gostote pozidanosti zemljišča, katerega se prikaže v geodetskem načrtu.

[fb_button]

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja