23 Nov 2013
sobota, 23 novembra, 2013

Nova čistilna naprava na Kamnem, geodetski načrt

sobota, 23 novembra, 2013

Geodetski načrt

Prebivalci vasi Kamno že desetletje čakajo na urejanje komunalne infrastrukture v vasi. Vodovod iz leta 1937 pušča, zato je potrebno vodo prekuhavati, požarne vode ni. Po potresu leta 1976 zgrajena kanalizacija se izteka kar v Sočo, le novejše stavbe imajo urejene greznice. Gradbeno dovoljenje za vodovod in kanalizacijo je Občina Tolmin že pridobila, za čistilno napravo pa pričakujejo v kratkem. V ta namen je naše podjetje izdelalo geodetski načrt lokacije nove čistilne naprave s potrebnimi komunalnimi priključki in dostopne poti.

Kaj je geodetski načrt?

Geodetski načrt je ena od pomembnih geodetskih storitev in predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova za posege v prostor. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo.

Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazani zemeljsko površje ter strukture nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni.

Geodetski načrt izdela geodetsko podjetje. Izdelan mora biti v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu, ki določa njegovo vsebino.

Vrste geodetskih načrtov

Geodetske načrte izdelamo za različne namene in pri tem ločimo:

  • geodetske načrte za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
  • geodetske načrte novega stanja zemljišča,
  • geodetske načrte za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta

Kakšne podatke vsebuje geodetski načrt?

Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz in certifikat. Vsebina grafičnega prikaza je odvisna od vrste geodetskega načrta. Na grafičnem prikazu so podatki o reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, stavbah, gradbenih inženirskih objektih (komunalnih vodih…), zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, mejah zemljiških parcel, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih.

O vsebini, podrobnostih in natančnosti se dogovorita naročnik in geodetsko podjetje. Lahko prikažemo še dodatne vsebine, npr. višine slemen hiš, nakloni streh, globine jaškov gospodarske infrastrukture, prikaz posameznih dreves…

V certifikatu geodetskega načrta opišemo kakovost podatkov, ki so vključeni v grafični prikaz, in pogoje uporabe geodetskega načrta. Certifikat pomeni garancijo geodetskega podjetja, da je geodetski načrt izdelan v skladu s predpisi in zahtevami naročnika.

Zakaj je pomemben kakovostno izdelan geodetski načrt?

Geodetski načrt je posnetek dejanskega stanja terena. Kakovostno izdelan geodetski načrt da arhitektom, projektantom in prostorskim načrtovalcem pomembne podatke za njihovo delo.

Geodetski načrt je del projektne dokumentacije. Je eden od načrtov v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in osnova za druge grafične prikaze. To pomeni, da morata biti v projektni dokumentaciji vložena potrjena grafični prikaz in certifikat geodetskega načrta. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo.

Topografija in kartografija

Rezultati geodetskih izmer, kot tudi druge informacije, ki se nanašajo na Zemljino površje in prostor, morajo biti razumljivi in dostopni za različne namene naših naročnikov. Zato izdelujemo topografske načrte in tematske karte.

Pri izdelavi kart uporabljamo aktualne geodetske podatke, satelitske posnetke, aeroposnetke, fotografije, podatki terenskih meritev in opazovanj, karte, registri zemljepisnih imen, statistični podatke in druga splošna in tematska gradiva.

Klasične karte danes vse bolj nadomeščamo z digitalnimi podatkovnimi bazami, ki se uporabljajo kot “karte” v prostorskih informacijskih sistemih.

Kakovostno izdelan geodetski načrt

Geodetski načrt je posnetek dejanskega stanja terena. Kakovostno izdelan geodetski načrt da arhitektom, projektantom in prostorskim načrtovalcem pomembne podatke za njihovo delo. Geodetski načrt je del projektne dokumentacije, je eden od načrtov v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in osnova za druge grafične prikaze. To pomeni, da morata biti v projektni dokumentaciji vložena potrjena grafični prikaz in certifikat geodetskega načrta. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo.

Zakaj je pomemben kakovostno izdelan geodetski načrt?

Geodetski načrt je posnetek dejanskega stanja terena. Kakovostno izdelan geodetski načrt da arhitektom, projektantom in prostorskim načrtovalcem pomembne podatke za njihovo delo.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja