27 Okt 2014
ponedeljek, 27 oktobra, 2014

Nov cevovod do naselja Vodenca v Občini Bovec – zakoličba

ponedeljek, 27 oktobra, 2014

Na območju bovške občine poteka investicija v sklopu ureditve oskrbe s pitno vodo za naselje Vodenca. Nov cevovod bo potekal od glavnega cevovoda na relaciji ČezsočaBovec in do kampa Vodenca v razdalji cca. 1 km.  Investicija znaša 100.000,00 €, katero bo Občina Bovec pokrila iz naslova občinskega proračuna. Projektant novega vodovoda je podjetje Hydrotech d.o.o. iz Nove Gorice, izvajalec gradbenih del pa je podjetje SGP Zidgrad d.d. iz Idrije. Naše podjetje je na podlagi projekta zamenjave starega obstoječega vodovoda izvedlo uradno zakoličbo, po končanih delih bomo za potrebe projekta izvedenih del izdelali še geodetski načrt novega stanja.

Zakoličba objekta

Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture.

Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti tudi za zakoličbo objekta. Zakoličba objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. V naravi se označi karakteristične točke bodočega objekta v skladu s podatki iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Projekt vsebuje potrebne podatke o dimenziji in lokaciji (odmiki od parcelnih ali drugih mej) objekta. Geodet poleg zakoličbe objekta določi tudi nadmorsko višino (koto) pritličja objekta. Po potrebi oziroma navodilu investitorja se zakoličbene linije prenese še na pomožne profile, da se zakoličbo zavaruje pred izkopom gradbene jame.

Zakoličba objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. Zakoličbo izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pri zakoličbi objekta je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. O zakoličbi objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt s pripadajočo skico v ustreznem merilu, na podlagi katerega je omogočena zakoličba objekta v skladu s pogoji gradbenega dovoljenja. Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličbi navzoč.

[fb_button]

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja