23 Apr 2015
četrtek, 23 aprila, 2015

Lovilni bazeni na reki Tolminki: geodetski načrt in izračun kubatur izkopa gramoza

četrtek, 23 aprila, 2015

Samostojni podjetnik Gradbeništvo Zuza Roman iz Tolmina se v sklopu svoje dejavnosti ukvarja s pridobivanjem gramoza in peska. Le tega predeluje v svoji lastni separaciji v bližini sotočja potoka Godiča in reke Soče. Izvaja tudi izkope, prevoze in nizka gradbena dela saj pri svojem delu uporablja težko gradbeno mehanizacijo. Gramoz pridobiva tudi iz lovilnih bazenov na reki Tolminki saj ima pogodbo o izvajanju del z družbo Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (SENG d.o.o.). Omenjana družba skrbi za redno odstranjevanje plavja in naplavin v akumulacijskih bazenih.
Z njihovim rednim vzdrževanjem zagotavljajo varnost pred poplavami ob naraslih vodah, zaščitijo vodna in priobalna zemljišča ter večajo koristni obseg bazenov. Soške elektrarne imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo z Republiko Slovenijo tudi za vzdrževanje akumulacijskih bazenov in redno odstranjevanje plavja ter naplavin. Ob velikih povodnjih se lovilni bazeni napolnijo z materijalom zato jih je potrebno izprazniti. Zaradi natančnega izračuna kubatur izkopa materijala smo pred kratkim izdelali detaljni geodetski načrt novega stanja vseh lovilnih bazenov na reki Tolminki in izračunali kubaturo izkopa gramoza in v ta namen izdelali ustrezen elaborat geodetske storitve.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

Geodetski načrt

Geodetski načrt je ena od pomembnih geodetskih storitev in predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova za posege v prostor. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo.
Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazani zemeljsko površje ter strukture nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni.

Geodetski načrt izdela geodetsko podjetje. Izdelan mora biti v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu, ki določa njegovo vsebino.

Vrste geodetskih načrtov

Geodetske načrte izdelamo za različne namene in pri tem ločimo:

– geodetske načrte za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
– geodetske načrte novega stanja zemljišča,
– geodetske načrte za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta,

Kakšne podatke vsebuje geodetski načrt?

Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz in certifikat. Vsebina grafičnega prikaza je odvisna od vrste geodetskega načrta. Na grafičnem prikazu so podatki o reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, stavbah, gradbenih inženirskih objektih (komunalnih vodih…), zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, mejah zemljiških parcel, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih.
O vsebini, podrobnostih in natančnosti se dogovorita naročnik in geodetsko podjetje. Lahko prikažemo še dodatne vsebine, npr. višine slemen hiš, nakloni streh, globine jaškov gospodarske infrastrukture, prikaz posameznih dreves…itd.
V certifikatu geodetskega načrta opišemo kakovost podatkov, ki so vključeni v grafični prikaz, in pogoje uporabe geodetskega načrta. Certifikat pomeni garancijo geodetskega podjetja, da je geodetski načrt izdelan v skladu s predpisi in zahtevami naročnika.

Zakaj je pomemben kakovostno izdelan geodetski načrt?

Geodetski načrt je posnetek dejanskega stanja terena. Kakovostno izdelan geodetski načrt da arhitektom, projektantom in prostorskim načrtovalcem pomembne podatke za njihovo delo.
Geodetski načrt je del projektne dokumentacije. Je eden od načrtov v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in osnova za druge grafične prikaze. To pomeni, da morata biti v projektni dokumentaciji vložena potrjena grafični prikaz in certifikat geodetskega načrta. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja