24 Nov 2013
nedelja, 24 novembra, 2013

Levplast d.o.o. nov proizvodnji objekt – geodestki načrt

nedelja, 24 novembra, 2013

Podjetje Levplast, proizvodnja in trgovina d.o.o. iz Levpe v svoji dejavnosti že vrsto let uspešno posluje na področju proizvodnje električne in elektronske opreme za motorna vozila. Svoje poslovne in proizvodne prostore imajo v vasi Levpa nad Kanalom. Zaradi dotrajanosti objekta in pomanjkanje prostora so se odločili, da postavijo prizidek in obnovijo obstoječo stavbo. Naše podjetje je izdelalo detaljni geodetski načrt obstoječega stanja za potrebe projektiranja nove pozidave, katero bo izvedlo podjetje Biro prostor d.o.o. iz Tolmina.

Geodet

Geodet je posameznik, ki izvaja geodetske storitve in je pridobil geodetsko izkaznico, ter je vpisan v imenik geodetov. Geodetske storitve so:

 • izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje,
 • nove izmere,
 • parcelacija,
 • komasacije,
 • izravnave meje,
 • določitev zemljišča pod stavbo,
 • izdelava elaborata za evidentiranje stavbe,
 • spremembe dejanske rabe zemljišč,
 • spremembe bonitete zemljišč,
 • spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč,
 • ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi,
 • izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb,
 • izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb,
 • izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi,
 • druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin

Postopke za izdelavo elaborata ureditve meje, nove izmere, izravnave meje, komasacije in parcelacije ter označitev mej v naravi lahko izvaja samo geodet z geodetsko izkaznico.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja