10 Mar 2015
torek, 10 marca, 2015

Konec Anton s.p. živinoreja in sirarstvo – zakoličevanje objekta

torek, 10 marca, 2015

Samostojni podjetnik Konec Anton iz Volč pri Tolminu se na svoji kmetiji že dolga leta ukvarja z živinorejo in sirarstvom priznanega sira Tolminc. Poleg sirarne v vasi se pri opravljanju svoje dejavnosti sooča z velikimi težavami. Primanjkuje mu prostora za svojo živino, prostora za spravilo sena za krmo in shranjevanje delovnih strojev. Zaradi teh težav se je odločil, da na novi lokaciji nad vasjo Volče postavi nove gospodarske objekte za opravljanje svoje dejavnosti. Pred letom smo na našem podjetju izdelali geodetski načrt za potrebe projektiranja. Projektivno podjetje Studio M, Manfreda Lidija s.p. Tolmin je izdelalo ustrezen projekt  in na podlagi le tega smo zakoličili prvi objekt v sklopu predvidene pozidave. V prihodnosti naj bi izgradil tudi nov hlev za govejo živino, senik, koritasti silos in garažo za kmetijske stroje.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

Zakoličevanje objekta

Zakoličevanje objekta poteka v dveh fazah:

  • Groba zakoličba z količki se na terenu označi lokacija objekta za izkop gradbene jame in priprave terena
  • Fina zakoličba z žeblji zakoličimo natančni položaj objekta na gradbene profile, ki omogočijo nemoteno gradnjo objekta in hkrati zavarujejo zakoličbo

Vsak projekt novogradnje ima določeno tudi gradbeno višino (običajno predstavlja nadmorsko višino temeljne plošče v pritličju), ki jo je potrebno prenesti na dobro varovano mesto v bližini gradbišča.

Po končani zakoličbi se izdela zakoličbeni elaborat v katerem je dodana skica zakoličbe in potrdilo o zakoličbi podpisano s strani odgovornega geodeta.

NA KAJ MORATE BITI POZORNI!

Pri zakoličbi objekta je potrebno posebej paziti na odmike objekta od sosednjih mej ali objektov. Pri pridobivanju gradbenega dovoljenja mora arhitekt  pridobiti soglasja vseh sosedov, če je objekt bližje meji kot štiri metre (na posameznih območjih lahko veljajo tudi drugačni ukrepi). Upoštevati je potrebno zahteve iz lokacijske informacije, ki jo pridobi na pristojni občini. Odmiki in drugi lokacijski pogoji se potem zabeležijo v gradbeno dovoljenje.
Naša naloga je, da zakoličimo objekt v naravi v skladu s temi odmiki. Po končani zakoličbi izdelamo zakoličbeni elaborat, iz katerega so razvidni gabariti objekta in omenjeni odmiki.  Zakoličbeni elaborat ima investitor oziroma izvajalec na gradbišču, kot dokazilo, da je objekt pravilno umeščen v prostor. Gradbeni inšpektor zahteva vpogled v dokumente, med katerimi je tudi zakoličbeni elaborat. Obiski gradbenih inšpektorjev so čedalje pogostejši.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja