29 Nov 2014
sobota, 29 novembra, 2014

Kamp Siber pri Tolminu – vpis stavbe v evidenco katastra stavb

sobota, 29 novembra, 2014

Kamp Siber se nahaja nekaj sto metrov pred naseljem Tolmin ob reki Tolminki. V neposredni bližini naselja Tolmin je to edini kamp kjer se lahko obiskovalci odpočijejo in doživijo aktivne počitnice v neokrnjeni naravi. Kamp nudi okoli 50 šotorišč ter 10 prostorov za kamperje ali prikolice, z možnostjo elektrike na parceli.
V Kampu Siber se nahaja bar, kjer se lahko v vročih poletnih dneh obiskovalci osvežijo s hladno pijačo, skupni TV, telefon, brezplačni WI-Fi internetni dostop, sanitarne prostore s toplo vodo (tuši, umivalnica in ločene sanitarije) in pomivalnico. V samem kampu je tudi igrišče za ulično košarko in odbojko. Lastnik kampa, Igor Čujec iz Poljubinja je za funkcionalne objekte v kampu pridobil ustrezna gradbena dovoljenja.
Naše podjetje je pred kratkim izdelalo geodetski načrt novega stanja celotnega kampa z objekti. Projektantka Ivanka Bakaršič iz podjetja Fonds iz Ljubljane, bo na podlagi tega načrta pripravila ustrezno projektno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Poleg tega smo na podlagi naročila lastnika kampa izdelali tudi elaborat za vpis stavbe ( recepcije in sanitarij ) v evidenco katastra stavb.

Vpis stavbe v kataster stavb

V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in o delih stavb. Strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je elaborat vpisa stavbe v kataster stavb, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Sestavni del elaborata je vprašalnik, s katerim se pridobijo podatki za stanovanjske in nestanovanjske stavbe, kadar v katastru stavb niso vpisani vsi potrebni podatki ali če ti podatki ne odražajo dejanskega stanja stavb in delov stavb. Geodetsko podjetje ali projektant mora v postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb opraviti obravnavo in lastniku stavbe oziroma vsakega posameznega dela stavbe pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.
Elaborat za vpis stavbe, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/2004 – u.p.b. in nasl.), mora vsebovati izjavo geodetskega podjetja ali projektanta, da je z vsebino elaborata seznanil vlagatelja zahteve, lastnika zemljišča, na katerem stavba stoji, lastnika stavbe ali lastnike delov stavb ali imetnika stavbne pravice.
Če zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru ni evidentirano v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.) , mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti še zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo na podlagi 64. člena ZEN. Če stavbi ni določena hišna številka, pa bi po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb morala biti, mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti zahtevo za določitev hišne številke.
Če je stavba v lasti enega lastnika in ima stavba po določbah ZEN en del stavbe, je lahko zahtevi za vpis stavbe v kataster stavb priložen elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.
Geodetska uprava na podlagi zahteve vlagatelja in elaborata za vpis stavbe v kataster stavb odloči o zahtevi. Če zahteva in elaborat za vpis stavbe v kataster stavb izpolnjujeta vse predpisane pogoje, izda geodetska uprava o vpisu poseben sklep in stavbo ter dele stavbe vpiše v kataster stavb.
Če so posamezni deli stavbe po Zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo – ZPPLPS (Uradni list RS, št. 47/2003 – u.p.b. in 58/2003 – ZZK-1) vpisani v kataster stavb, se stavba vpiše pod pogoji in na način, ki so določeni za vpis stavbe v kataster stavb. (Vir: Državni portal e-uprava)

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja