09 Feb 2014
nedelja, 9 februarja, 2014

Izgradnja vodohrana Repec, geodetski načrt

nedelja, 9 februarja, 2014

V letu 2013 so v Občini Kobarid potekala investicijska dela na vodooskrbi Breginjskega kota. Eden od projektov je bil tudi izgradnja vodohrana Repec v bližini naselja Sedlo. Finančna vrednost projekta je znašala okoli 100.000,00 EUR. Izbrani izvajalec gradbenih del, gradbeno podjetje Posočje d.o.o. iz Tolmina je na podlagi uradne zakoličbe našega podjetja nemudoma začelo z gradbenimi deli in pred kratkim investicijo tudi zaključilo. Za potrebe tehničnega pregleda objekta in pridobitve uporabnega dovoljenja je naše podjetje izdelalo tudi geodetski načrt končnega stanja.

Uporabno dovoljenje

Uporabno dovoljenje je odločba, s katero se na podlagi opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta. Investitor si mora po koncu gradnje in pred začetkom uporabe objekta pridobiti uporabno dovoljenje za vsako novogradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti.

Postopek: Investitor ali izvajalec mora na upravno enoto, ki je izdala gradbeno dovoljenje, vložiti vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja končana. K vlogi mora biti priloženo:

– projekt izvedenih del
– izjava, s katero nadzornik potrdi, da so bili med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe, ki so skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem
– gradbeni dnevnik
geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji
– dokazilo o zanesljivosti objekta
– projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta
– drugi podatki in dokazila, če to določa gradbeno dovoljenje ali poseben zakon

Posebnosti pri enostanovanjskih objektih

Za enostanovanjsko stavbo se izda uporabno dovoljenje brez opravljenega tehničnega pregleda, če investitor vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priloži:

geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji
– izjavo projektanta in nadzornika, da je objekt zgrajen v skladu s predpisi

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja