10 Mar 2014
ponedeljek, 10 marca, 2014

Glasbena šola in bivši dom JNA v Tolminu, evidentiranje stavbe

ponedeljek, 10 marca, 2014

Glasbena šola Tolmin že nekaj časa posluje v novih prostorih v samem središču mesta Tolmin. V novo poslovno stavbo se je preselila decembra 2009. Marca 2010 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, 7. maja 2010 pa je potekala slavnostna otvoritev. Za potrebe evidentiranja v evidenco katastra stavb in zemljiškega katastra smo na našem podjetju izdelali elaborat za vpis zemljišča pod stavbo in izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.  Elaborat je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka evidentiranja v uradni evidenci.

Evidentiranje stavbe.

Pravna podlaga za evidentianje stavbe je Zakon o evidentiranju nepremičnin  – ZEN  (Uradni list RS št. 47/2006), členi 64, 81* in 83.

ZEN, 81. člen, 3.odstavek: Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del. Če se začne stavba uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih gradbenih del, mora investitor gradnje vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe. Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb pred prvo prijavo stalnega prebivališča ali sedeža pravne osebe v stavbi.O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja