Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (SENG d.o.o.) so družba, katere osnovna dejavnost je proizvodnja modre energije – električne energije iz obnovljivega vira v hidroelektrarnah na povodju Soče in njenih pritokov. Soča in njeni pritoki danes poganjajo črpalno hidroelektrarno v Avčah, 5 velikih in 21 malih hidroelektrarn s skupno močjo 346 MW.
V sklopu vzdrževalnih del na napravah je v preteklem letu podjetje Elektro Bavcon Valter Bavcon s.p. iz Stare gore pri Novi Gorici na lokacijah objektov velikih in malih hidroelektrarn ( HE Ajba, HE Cerkno, HE Doblar, HE Gorenja Trebuša, HE Gradišče, HE Hubelj, HE Jelenk, HE Log pod Mangartom, HE Marof, HE Mesto Idrija, HE Možnica, HE Mrzla Rupa, HE Plave 1, HE Plave 2, HE Plužna, HE Podselo, HE Solkan, HE Tolmin, HE Zadlaščica ) zamenjal dotrajane svetilke z novimi, kvalitetnejšimi in okolju bolj prijaznimi. Za potrebe evidence zamenjanih svetilk je naše podjetje izdelalo geodetski načrt novega stanja na vseh omenejenih lokacijah in za naročnika izdelalo ustrezen elaborat.

Veseli bomo vašega povpraševanja in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev

Geodetski načrt novega stanja zemljišča

po izgradnji objekta je sestavni del vloge za uporabno dovoljenje in podlaga pri izdelavi dela dokumentacije PID. Geodetske načrte se uporablja tudi kot podloge za izdelavo raznih vrst prostorskih načrtov, predvsem prostorskih izvedbenih aktov (po ZPNačrt), kot so občinski prostorski načrt (OPN) in zlasti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in državni prostorski načrt (DPN).

Geodetski elaborati določitve mej

Pod tem naslovom so združeni naslednji  elaborati, ki se izdelujejo po Zakonu o evidentiranju nepremičnin (ZEN) in so podlaga za evidentiranje sprememb v evidenci zemljiškega katastra:

  • Elaborat ureditve meje,
  • Elaborat nove izmere,
  • Elaborat parcelacije,
  • Elaborat komasacije,
  • Elaborat izravnave meje,
  • Elaborat določitve zemljišča pod stavbo,
  • Elaborat spremembe dejanske rabe zemljišč,
  • Elaborat spremembe, vrste rabe kulture in razreda zemljišč,
  • Elaborat spremembe bonitete zemljišč.

Ti elaborati se izdelujejo v raznih fazah pred pričetkom graditve, med gradnjo objekta in po končani gradnji. V to skupino sodi tudi  zapisnik o označitvi meje, ki se izdeluje v primeru označitve že urejene meje z mejniki.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja