30 Maj 2014
petek, 30 maja, 2014

Geodetski načrt, Vodovodno omrežje Sedlo – Homec – Borjana

petek, 30 maja, 2014

V letu 2013 so v Občini Kobarid potekala investicijska dela na vodooskrbi Breginjskega kota. Eden od projektov je bil tudi izgradnja vodohrana Repec v bližini naselja Sedlo katerega je Gradbeno podjetje Posočje v začetku tega leta tudi dokončalo. Vodovodno omrežje od vodohrana Repec do naselja Borjana je bilo narejeno v času mladinskih delovnih brigad, ki so potekala na našem območju po potresu leta 1976. Na določenih mestih je potrebna nujna obnova saj se v omrežju pojavljajo zračni čepi in s tem je onemogočena normalna vodooskrba naselja Homec, Borjana, Sedlo in Podbela. Komunalno podjetje Komunala Tolmin d.o.o. iz Tolmina namerava v prihodnosti pristopiti k rešitvi tega problema. Za potrebe projektiranja in obnove vodovodnih cevi je naše podjetje izdelalo geodetski načrt trase od vodohrana Repec izven naselja Sedlo do naselja Borjana v skupni dolžini 3600m. Izdelali smo tudi vzdolžni profil obstoječe trase vodovoda.

Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Načrtu v glavnem vsebuje podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih.
Se pa tudi zgodi, da imajo naročniki na različnih področij različne želje in zahteve. V takih primerih se vsebina geodetskega načrta pred pričetkom del uskladi z naročnikom tako, da vsebuje tiste podatke, ki jih potrebuje za svoje nadaljnje delo in obdelavo. Navadno se geodetski načrti izdelujejo v 2D obliki (x,y), po dogovoru z naročnikom geodetskih del pa tudi v 3D obliki (x,y,z). Slednji se lahko dopolnijo s poljubnimi tematikami, kot naprimer digitalnim orto-foto načrtom (DOF), pripetim na model terena. Geodetski načrt je sestavljen iz grafičnega dela geodetskega načrta in certifikata geodetskega načrta.

Geodetske načrte glede na njihov namen, ločimo:

  • geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije, za graditev objekta
  • geodetski načrt novega stanja zemljišča
  • geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta
O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja