Zakoličenje objektov

Zakoličenje objektov

V postopku zakoličbe se na terenu zakoliči oz. ustrezno označi lokacijo objekta v skladu s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

ZAKOLIČBA OBJEKTA

Izvajalec mora pred pričetkom gradnje objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, opraviti zakoličbo objekta. Zakoličbo objekta mora izvesti geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pred zakoličbo se pisno obvesti o datumu in kraju zakoličbe, pristojno upravno enoto, kjer leži zemljišče z nameravano gradnjo. Zakoličba mora biti skladna s pogoji iz gradbenega dovoljenja (ZGO-1). Zakoličba je geodetska dejavnost, ki je urejena Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD) /ZGeoD/Ur.l. RS, št. 8/2000.

ZAPISNIK O ZAKOLIČBI

Po zakoličbi se izdela zapisnik o zakoličbi, ki je sestavni del zakoličbenega načrta. Zapisnik podpišeta predstavnik izvajalca gradbenih del, geodet in pooblaščeni predstavnik občine, če je prisoten na zakoličbi.

Zapisnik o zakoličbi vsebuje:

  • datum zakoličbe,
  • kdo je investitor in izvajalec,
  • številko gradbenega dovoljenja na podlagi katerega je bilo opravljeno zakoličenje,
  • kdo je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
  • podatke o objektu, vrsto gradbenega objekta in prenesena nadmorska višina,
  • skico zakoličbe,
  • podpis geodeta, ki je zakoličil objekt in podpis odgovornega geodeta,
  • podpis investitorja ali izvajalca, ki je bil prisoten pri zakoličenju

(Goršič, J., Breznikar, A., Savšek, S. http://www.geodetski-vestnik.com/50/4/gv50-4_654-664.pdf)

ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH INŠTALACIJ

Pred pričetkom izvajanja zemeljskih del je potrebno izvesti zakoličbo obstoječih instalacij in naprav ter po možnosti izključiti nevarnosti, ki izhajajo iz njih (s prestavitvijo ali začasno izključitvijo električnega napajanja, zaprtjem in izpraznitvijo cevovodov in rezervoarjev ali podobno). (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih Ur.l. RS, št. 83/2005)

RAZLIKE MED STANJEM NA TERENU IN STANJEM V PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Če se pri zakoličenju objekta ugotovijo med dejanskim stanjem na terenu in med stanjem po gradbenem dovoljenju pri legi nameravanega objekta in objekta gospodarske javne infrastrukture, na katero naj bi se objekt priključil ali pri višinskih kotah gradbene parcele, na kateri naj bi objekt stal, takšne razlike, da bi ne bilo mogoče izpolniti pogojev iz gradbenega dovoljenja, se zakoličenje objekta ne sme opraviti brez soglasja tistega upravnega organa za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje. V aktu o soglasju lahko pristojni upravni organ za gradbene zadeve določi dodatne pogoje v zvezi z ugotovljenimi razlikami ali pa zahtevo za izdajo soglasja zavrne, če ugotovi, da predstavlja sprememba zakoličenja objekta spremembo gradbenega dovoljenja (ZGO-1).

Če pristojni upravni organ za gradbene zadeve izdajo soglasja z odločbo zavrne, izvajalec ne sme začeti z gradnjo, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja ( (ZGO-1).

Sorodne storitve