Parcelacija

Parcelacija

Parcelacija je najbolj pogost postopek v zemljiškem katastru. Parcelacija pogosto nastopa v povezavi s postopkom ureditve meje.
Parcelacija je širok pojem in vsebuje več možnih variant.
Najprej je to lahko združitev parcel, ki pomeni oblikovanje ene ali več parcel iz dveh ali več parcel. Seveda morajo parcele, ki so predmet združevanja , izpolnjevati določene pogoje – enako pravno stanje glede lastninskih in drugih pravic (dveh parcel različnih lastnikov ne moremo združiti, prav tako hitro nastopi dilema, če imata parceli istega lastnika različni bremeni – npr. služnosti).
Drugi tip parcelacije je delitev, kar pomeni oblikovanje dveh ali več parcel iz ene ali več parcel. Tudi v tem primeru veljajo enaki pogoji – enako pravno stanje glede lastninskih in drugih stvarnih pravic.
ZEN sicer kot novost uvaja pravno podlago za parcelacijo, kar je bilo mišljeno tako, da se parcelacije praviloma ne more izvesti kadarkoli in kakorkoli se komu zahoče. Zakon podrobneje določa, kateri so akti, ki so podlaga za parcelacijo. Nekateri teh aktov so bili že ob nastanku ZEN nedvoumno definirani (npr. pravnomočni sklep o dedovanju ali druga pravnomočna sodna odločba, dokončna odločba o dovolitvi pripravljalnih del pred razlastitvijo,…). Ti akti so danes v praksi tisti, ki služijo geodetskemu podjetju in geodetski upravi kot osnova oz. podlaga za izvedbo parcelacije. Medtem ko so praktično vse druge vrste aktov, ki naj bi jih podrobneje definirala ostala prostorska zakonodaja (kasnejši ZUreP in ZGO) za izvedbo parcelacije neuporabni. Namesto tega se za potrebe parcelacije uporablja posebno pojasnilo glede parcelacije zemljišč, ki izhaja iz določil ZureP in ZGO.

Zahtevo lahko vloži: lastnik, vsi solastnik oz. vsi skupni lastniki in drugi subjekti, če tako določa zakon.

Parcelacija je en od postopkov poleg komasacije in izravnave meje, s katerim se lahko spremeni meja parcele.

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcel. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice. Delitev parcel je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

Pred evidentiranjem delitve parcele mora biti urejen del meje, ki se je dotika novi del meje, ki nastane z delitvijo.

Postopek evidentiranja urejene meje in upravni postopek evidentiranja parcelacije se lahko izvedeta skupaj na podlagi enotnega elaborata, ki mora vsebovati sestavine elaborata ureditve meje in elaborata parcelacije.

Če v postopku evidentiranja urejene meje ni doseženo soglasje med lastniki sosednjih parcel oziroma parcel, ki se jih dotika del meje, ki nastane z delitvijo, in se začne sodni postopek ureditve meje, se upravni postopek evidentiranja parcelacije lahko opravi pred ureditvijo meje v sodnem postopku.

Sorodne storitve