Odmera cest in drugih dolžinskih objektov

Odmera cest in drugih dolžinskih objektov

Odmero različnih dolžinskih objektov (cest, železnic, vodotokov,…) izvajamo pred ali po njihovi izgradnji za ureditev premoženjskopravnih vprašanj in z namenom evidentiranja v ustreznih evidencah. Na dolžinskih objektih izvajamo:

  • zakoličbe,
  • prenos lege gradbene parcele v naravo,
  • vris objektov v evidence

Sorodne storitve