Geodetski načrt

Geodetski načrt

Geodetski načrt je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki služi kot osnova za nadaljnje projektiranje. Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena ter mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, zemljepisnih imenih, zemljiških parcelah (mejah zemljiških parcel, št. parcel, meja vrste rabe). Izdelava geodetskega načrta za pridobitev dovoljenja za gradnjo.

Te vrste geodetskih posnetkov služijo za pridobivanje lokacijskega in gradbenega dovoljenja ali enotnega dovoljenja za gradnjo objektov za projektiranje objekta in njegovo pravilno umestitev v prostor. Običajno se ga izdela v merilih 1:500 in 1:250 in vsebuje prikaz dejanskega stanja v naravi, informativni prikaz parcel, nadzemnih in podzemnih komunalnih vodov na parceli in njeni bližini. Za geodetski načrt izdamo certifikat in potrdilo odgovornega geodeta.

Izdelava geodetskega načrta za pridobitev uporabnega dovoljenja

Ta načrt je sestavni del dokumentacije za tehnični prevzem objekta. V načrtu se prikaže lega novozgrajenega objekta s komunalnimi vodi in napravami ter izkazuje morebitna odstopanja zgrajenega objekta od dovoljenj. Služi tudi za nadaljnje postopke evidentiranja objekta v zemljiški kataster. Za geodetski načrt izdamo certifikat in potrdilo odgovornega geodeta. Geodetski načrt mora biti izdelan:

za območje, ki sega 25 m od robov predvidenega oz. obstoječega objekta ali za območje, ki omogoča umestitev linijskega objekta v  prostor. Geodetski načrt vsebuje podatke o:

Geodetski načrt vsebuje podatke o:

 • reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč,
 • stavbah, gradbenih inženirskih objektih (komunalnih vodih …),
 • zemljepisnih imenih,
 • geodetskih točkah,
 • zemljiških parcelah (mejah zemljiških parcel, št. parcel, meja vrste rabe),
 • administrativnih mejah in
 • drugih fizičnih strukturah in pojavih.

Certifikat geodetskega načrta vsebuje:

 • številko geodetskega načrta,
 • podatke o naročniku,
 • podatke o vsebini (vir podatkov, datum, natančnost),
 • podatki o namenu uporabe,
 • pogoje za uporabo.

V projektni dokumentaciji morata biti vpeta potrjena grafični prikaz in certifikat geodetskega načrta. Geodetsko podjetje in odgovorni geodet potrdita vodilno mapo projekta v poglavju Podatki o projektantih in odgovornih projektantih po pregledu projekta in ugotovitvi, da je bil geodetski načrt uporabljen skladno z nameni uporabe, določenimi v certifikatu.

Na podlagi 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo) za izvrševanje zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) in zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 97/03 – odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijo Pravilnik o geodetskem načrtu. Povezava do Pravilnika o geodetskem načrtu.

ZGO-1 ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov. Graditev objekta obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta. Povezava do Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/.

Sorodne storitve