03 Feb 2015
torek, 3 februarja, 2015

Evidentiranje stavbe Gostišča Križnič v naselju Kanal ob Soči

torek, 3 februarja, 2015

Prijetna stara gostilna, prej imenovana kot Hotel pri zlatem levu, stoji v centru, na glavnem trgu majhnega kraja po imenu Kanal. V preteklosti so jo ljudje uporabljali kot eden izmed štirih stražnih stolpov (torjonov).
Sedaj se uporablja kot restavracija, gostilna, hotel ter kot kraj za prireditve in kulturne dneve. V Gostišču Križnič občina Kanal ob Soči so trije glavni veliki prostori in avla, zgoraj pa hotelske sobe. Zunaj je velika terasa, ki jo uporabljajo predvsem jeseni in pomladi.  To pa ni le gostišče, je tudi muzej, kjer si lahko ogledate stare fotografije,slike kraja ter predmete iz preteklosti. Pred kratkim smo na našem podjetju izdelali ustrezen elaborat za vpis stavbe v kataster stavbEvidentiranje stavbe v evidenci katastra stavb predstavljata podlago za vzpostavitev etažne lastnine na tej stavbi in vpis lastništva v zemljiški knjigi na posameznem delu stavbe.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev

Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.

Za vodenje zemljiške knjige so pristojna okrajna sodišča, obsega pa:

  • odločanje o vpisih
  • opravljanje vpisov v glavno knjigo in
  • vodenje zbirke listin

V zemljiško knjigo se vpisujejo vse stvarne pravice na nepremičninah (npr. lastninska pravica, hipoteka, zemljiški dolg, služnostna pravica, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica.

Listine, ki so podlaga za vknjižbo so: zasebne listine, listine, sestavljene v obliki notarskega zapisa, pravnomočne sodne odločbe, pravnomočne sodbe, pravnomočnost sklepa o dedovanju, pravnomočnega sklepa iz postopka izvršbe na nepremičnino v stečajnem postopku, druge pravnomočne oziroma dokončne odločbe sodišča oziroma drugega državnega organa.

Kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic. Kdor izpolni pogoje za vpis pravice oziroma pravnega dejstva v zemljiško knjigo v svojo korist in tega vpisa ne predlaga, nosi vse škodljive posledice takšne opustitve.

Vpisi pravic in pravnih dejstev v zemljiški knjigi učinkujejo od trenutka, ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo predlog za vpis, oziroma ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo listino, na podlagi katere o vpisu odloča po uradni dolžnosti, če ta zakon ne določa drugače. Vsi vpisi v zemljiški knjigi so javni. Javnost informatizirane glavne knjige je zagotovljena tudi preko spletnega ZK portala. Za vstop sledite povezavi: http://evlozisce.sodisce.si/esodstvo

Vir: Sodstvo republike Slovenije

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja