Porečje vodotoka Badaševica je z vidika poplavne nevarnosti in posledično ogroženosti naselja Koper zelo izpostavljeno območje. Kljub ukrepom v preteklosti je naselje še vedno poplavno ogroženo.
V pripravi je projektna dokumentacija »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper«. Dokumentacija bo vsebovala celovite analize poplavne nevarnosti, ogroženosti, določitve ciljev zmanjševanja poplavne ogroženosti ter ciljev preprečevanja poslabšanja in doseganja dobrega hidromorfološkega stanja voda in ustreznih ukrepov za doseganje ciljev na celotnem porečju. Določilo se bo ustrezne in možne protipoplavne ukrepe za izbrana pomembnejša območja, ki bodo ustrezali kriterijem stroškovne učinkovitosti in koristi pri zmanjševanju poplavne ogroženosti. Za določene protipoplavne ukrepe mora študija podati tudi oceno vplivov predlaganih ukrepov na hidromorfološko stanje voda ter opredeliti učinkovite in izvedljive omilitvene ukrepe.

Za potrebe projektiranja je naše podjetje izvajalo potrebne geodetske meritve in sicer geodetski načrt obstoječega stanja celotnega območja obdelave ter izmero prečnih profilov celotnega vodotoka.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja