10 Apr 2021
sobota, 10 aprila, 2021

Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje, geodetske meritve

sobota, 10 aprila, 2021

Porečje Savinje je z vidika poplavne nevarnosti in posledično ogroženosti glede na pogostost in raznolikost pojavov poplavnih dogodkov ter obširnost v Sloveniji najbolj izpostavljeno območje. Ujme v zadnjih 70-ih letih so zahtevale več kot 20 smrtnih žrtev. Kljub ukrepom v preteklosti so večja urbana območja še vedno poplavno ogrožena.
V pripravi je projektna naloga, ki vsebuje izdelavo celovite analize poplavne nevarnosti, ogroženosti, določitve ciljev zmanjševanja poplavne ogroženosti ter ciljev preprečevanja poslabšanja in doseganja dobrega hidromorfološkega stanja voda, opredelitve merljivih kazalnikov doseganja ciljev ter načrtovanje ustreznih ukrepov za doseganje ciljev na celotnem porečju reke Savinje. Določilo se bo ustrezne in možne protipoplavne ukrepe za izbrana pomembnejša območja, ki bodo ustrezali kriterijem stroškovne učinkovitosti in koristi pri zmanjševanju poplavne ogroženosti. Za določene protipoplavne ukrepe mora študija podati tudi oceno vplivov predlaganih ukrepov na hidromorfološko stanje voda ter opredeliti učinkovite in izvedljive omilitvene ukrepe.

Območja detajlne obravnave:
– Območje Solčave,
– Območje Ljubnega ob Savinji
– Dolina Drete z Nazarji
– Mozirje ob Trnavi
– Paka na območju Velenja in Šoštanja
– Izlivni odsek Pake v Savinjo
– Savinja na odseku Ločica
– Letuš
– Merinščica Vransko
– Bolska od Gomilskega do izliva
– Savinja med Ločico in Celjem
– Ložnica med Založami in Celjem
– Območje Celja (prilagoditev novim izhodiščem)
– Laško-Rimske toplice
– Voglajna od Črnolice s Slomščico dolvodno od Stopč, Kozarico in Pešnico do izliva v Savinjo
– Hudinja med Novo cerkvijo in Vojnikom (izlivom v Voglajno)
– V. Ložnica od AC od izliva v Hudinjo

Za strokovno izdelavo projektne naloge na območju obdelave naše podjetje izvaja ustrezne geodetske meritve – izmero prečnih profilov vodotokov in premostitev.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

 

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja